Regulamin serwisu Modar

POLITYKA PRYWATNOŚCI MODAR
WRAZ Z INFORMACJĄ O STOSOWANIU COOKIES


I. Definicje

  1.  

  Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć użytych w jego treści:

  Administrator – Zakład Odzieżowy „MODAR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Staszowie ul. Krakowska 50, 28-200 Staszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064311, posiadająca NIP: 866-000-13-75, REGON: 000048389, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 2.930.000,00 zł.

  Formularz kontaktowy – wyodrębniony graficznie i funkcjonalnie formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający kontakt z Administratorem, w tym celem złożenia Zamówienia.

  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała Zamówienia w ramach Serwisu.

  Konsument – Klient będący jednocześnie osoba fizyczna w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego jak też osoba fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez taką osobę działalności gospodarczej.

  Produkt – produkty dostępne w ofercie zamieszczonej przez Administratora w Serwisie.

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Serwis – strona pod adresem zo-modar.pl, którą zarządza Administrator.

  System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń, informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia.

  Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

  Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. -Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. z późn. zmianami).

  Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), która korzysta z Usługi.

  Umowa – umowa, której przedmiotem jest nabycie produktów Administratora, zawarta pomiędzy Klientem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu.

  Usługa – oznacza, w szczególności usługę dostępu do funkcji Serwisu. Usługa jest wykonana przez Administratora, w szczególności poprzez wysyłanie i odbieranie informacji lub danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu określonym niniejszym regulaminem na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r..

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

  Zamówienie – oferta zakupu produktów z oferty Administratora za pośrednictwem Serwisu wysłana przez Klienta, która po przyjęciu przez Administratora stanowi Umowę. 

   

  II. Postanowienia ogólne 

  1. Korzystanie z Serwisu objętego Regulaminem, odbywa się na wskazanych tu zasadach i jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień. Korzystanie z Serwisu nie wymaga dodatkowo sporządzania odrębnej umowy, a jedyną jej podstawą jest Regulamin. 

  2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator ustanawia Regulamin określający zasady świadczenia Usługi, w tym także przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

   

  III. Zakres świadczonych usług

  1. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z usługi informacyjnej świadczonej poprzez Środki komunikacji elektronicznej, polegające na umożliwieniu na indywidualne żądanie Użytkownika dostępu do funkcji Serwisu, w tym wyodrębnionego formularza kontaktowego, za pośrednictwem, którego można składać Zamówienia;
  2. Wymagania techniczne niezbędna do korzystania z Usługi są następujące:

  a. hardware Użytkownika z zainstalowanym systemem operacyjnym,
  b. połączenie z siecią Internet;
  c. najnowsza wersja przeglądarki internetowej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych
  w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

   

  IV. Warunki świadczenia Usługi

  1. Regulamin niniejszy jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
  2. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem Umowy.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Serwisu.
  5. Usługi świadczone są z momentem uruchomienia Serwisu przez Użytkownika.
  6. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące nieprawidłowej działalności Serwisu.
  7. Administrator nie identyfikuje szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem
  z Usługi, przy czym zaleca ostrożność w zakresie odpowiedzialnego korzystania
  z Internetu przez Użytkownika.
  8. W wypadku zamówienia przez Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator przekaże Użytkownikowi w jej treści informacje, o których stanowi art. 9 ust. 2 ww. ustawy.

   

  V. Zamówienia

  1. Użytkownik może wyszukać interesujący go Produkt na stronach Serwisu oraz złożyć Zamówienia u Administratora na odległość – kontaktując się z Administratorem, w tym za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
  2. Celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że złożenie Zamówienia wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji co potwierdzone jest przez Klienta odrębnym oświadczeniem.
  3. Zamówienie powinnno zawierać dane niezbędne do realizacji Umowy,
  w szczególności określać Produkt, dane kontaktowe Klienta i sposób odbioru Zamówienia. W przypadku gdy podstawą rozliczenia się jest faktura Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury, a akceptacja Regulaminu równoznaczna jest ze złożeniem oświadczenia o otrzymaniu faktur drogą elektroniczną o następującej treści:
  „Niniejszym akceptuje wystawianie i przysłanie przez Modar sp z o. o. faktur VAT w formie elektronicznej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od Produktów i usług (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. Nr 2174 z późn.zm). Administrator zobowiązuje się do przesyłania faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia. Klient zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej”.
  4. Klient zobowiązany jest opłacić Zamówienie za pomocą jednej z metod płatności uzgodnionych z Administratorem.
  5. Administrator może wstrzymać się z realizacją Umowy do czasu otrzymania od Klienta dodatkowych informacji, jeżeli od ich otrzymania zależy należyte wykonanie Umowy.
  6. Klient zobowiązany jest współdziałać z Administratorem w celu realizacji Umowy.

   

  VI. Reklamacje: Warunki Ogólne i Uprawnienia Konsumenta

  1. Klient może złożyć reklamację na w następujący sposób:

  1.a) w formie pisemnej na adres siedziby Administratora
  1.b) w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej mundury@zo-modar.pl

  2. W reklamacji Klient zobowiązany jest podać przyczyny jej złożenia, dane dotyczące Umowy, dane Klienta, dane identyfikujące Zamówienie, adres do doręczeń, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz opis działań, o których podjęcie przez Administratora Klient wnioskuje. O ile reklamacja dotyczy wad fizycznych Produktu, Klient zobowiązany jest załączyć do reklamacji dokumentację fotograficzną potwierdzającą powstanie.
  3. Termin rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego wynosi 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamacji.
  4. Jeżeli reklamacja nie zawiera dostatecznej ilości danych pozwalających na jej rozpoznanie przez Administratora, Administrator wezwie Klienta (na adres e-mail lub adres do korespondencji) do jej uzupełnienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia braków.
  5. W wypadku braku odpowiedzi Klienta w terminie, o których stanowi ust. 4. powyżej, Administrator pozostawia reklamację bez rozpoznania.
  6. W razie uwzględnienia reklamacji, Administrator może (i) podjąć działania, o które wnioskował Klient w reklamacji lub (ii) podjąć inne działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
  7. W wypadku, gdy Zamówienie składa Konsument:

  VIII.1. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  VIII.2. W razie braku otrzymania odpowiedzi od Administratora w terminie, o którym stanowi ust. 7.1. powyżej, uznaje się, że Administrator uznał reklamacje.
  VIII.3. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
  VIII.4. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Administrator informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  a) poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy Administratorem, a Konsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie Administratora.
  b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie
  c) Konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej konsumentom.
  – więcej informacji o dostępie do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

   

  VII. Odpowiedzialność Administratora:

  1. Postanowienia niniejszego rozdziału VIII Regulaminu nie mają zastosowania do Klienta będącego Konsumentem.
  2. W graniach dozwolonych przez powszechnie obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność Administratora wobec Klienta związana z Umową ograniczona jest do mniejszej z następujących kwot – (i) sumy zapłaconej przez Klienta tytułem realizacji Zamówienia lub (ii) sumy rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie. Administrator nie odpowiada za szkody pośrednie, w szczególności utracone korzyści Klienta.
  3. Strony wyłączają odpowiedzialność Administratora względem Klienta z tytułu rękojmi. Administrator nie odpowiada za:

  1.a) niespełnianie przez Produkt oczekiwań Klienta nie wskazanych wyraźnie w Zamówieniu;
  1.b) brak dostępu Klienta do Serwisu lub brak możliwości korzystania ze Sklepu.

  4. Produkty używane nie podlegają reklamacji, zwrotowi ani wymianie.

   

  VIII. Prawa konsumenta

  1. Postanowienia niniejszego rozdziału IX mają zastosowanie wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem.
  2. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Administratora jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  3. W odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi, Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu z elementami cyfrowymi.
  4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest zgodnie z Rozdziałem VII ust. 7.1 – 7.4 Regulaminu. Zgłoszenie powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mundury@zo-modar.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Reklamacja”.
  6. Administrator może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Administrator może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Administratora. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Administratora, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
  7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Administratora uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu
  z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
  8. Administrator dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Administrator został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Administrator.
  9. Konsument udostępnia Administratorowi Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Administrator odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
  10. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

  10.a) zgodnie z ust. 6 Administrator odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową;
  10.b) Administrator nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 8 powyżej;
  10.c) oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta;
  10.d) brak zgodności Produktu z Umową:
  – występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową; lub
  – jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny (lub wynagrodzenia) albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych ust. 6 lub ust. 8 powyżej.

  11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do tej wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
  12. Administrator zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
  13. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny.
  14. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
  15. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Administratorowi na jego koszt. Administrator zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
  16. Administrator dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  17. Administrator informuje, że Konsumentowi składającemu Zamówienie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się dla

  17.a) Umowy, w wykonaniu której Administrator wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  17.b) Umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;
  17.c) Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  17.d) pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

  18. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu wysyłając go po wypełnieniu na adres poczty elektronicznej mundury@zo-modar.pl Konsument powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu na odstąpienie.
  19. Administrator ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  20. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
  21. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  22. W sytuacji, gdy Konsument przy składaniu Zamówienia lub w trakcie realizacji Umowy wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  23. O ile, Administrator nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia go osobiście przez Konsumenta.
  24. Administrator zwraca uwagę, że:

  24.a) Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt lub Administrator przekazać go osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu;
  24.b) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  24.c) W sytuacji, gdy Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej wynagrodzenia przewidzianego Umową. Jeżeli wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  25. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności od Umowy:

  25.a) o świadczenie Usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługi, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
  25.b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  25.c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  25.d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,
  25.e) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia, jeżeli Administrator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

   

  IX. Dane osobowe

  Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz z postanowieniami Polityki prywatności dostępnej TUTAJ.

   

  X. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.
  2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym oraz zmianą zasad sprzedaży Produktów.
  3. W razie zmiany Regulaminu informacja o tym fakcie zostanie przedstawiona w Sklepie oraz zostanie rozesłana do Klientów, którzy posiadają zarejestrowane Konta w formie wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres poczty elektroniczne lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio na Koncie.

   

   

  Załączniki: Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy – wzór