Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI MODAR
WRAZ Z INFORMACJĄ O STOSOWANIU COOKIES


1. Informacje ogólne

  1.  

  Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) określa reguły przetwarzania Twoich danych osobowych oraz informuje o prawach jakie Ci przysługują. Wierzymy, że podstawą skutecznej ochrony danych osobowych jest przejrzystość zasad oraz wyczerpująca informacja o tym, co dzieje się z danymi, które nam powierzasz.
  Mając na uwadze powyższe, udostępniamy do Twojej dyspozycji informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies.

  Dane osobowe podane przez Ciebie w związku z wizytą w serwisie internetowym pod adres („Serwis”) są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123)

  W celu realizacji wymogów ustawowych, administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

  Informujemy, że wyrazy pisane wielką literą, mają takie znaczenie jak w Regulaminie, chyba, że niniejsza Polityka wyraźnie stanowi inaczej.


  II. Klauzula informacyjna

  1. Administrator danych osobowych

   1.  

   Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Zakład Odzieżowy „MODAR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Staszowie ul. Krakowska 50, 28-200 Staszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064311, posiadająca NIP: 866-000-13-75, REGON: 000048389, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 2.930.000,00 zł. („Administrator”).

   We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem:
   pocztą – adres: ul. Krakowska 50, 28– 200 Staszów; lub
   pod adresem e-mail: sekretariat@zo-modar.pl

   Podstawa przetwarzania danych osobowych
   Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

   Podstawa prawna

   Cele przetwarzania

   Art. 6 ust 1 lit. b RODO – ze względu na to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem;

   W celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu (dotyczy bezpośrednio Klienta);

   Art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązki prawne ciążące na Administratorze, które wynikają z:

   – ustawy: o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych;

   – ustawy: o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 18 ustawy o świadczeniu usług elektroniczną)

   W celu realizacji obowiązków podatkowych Administratora;

   W celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu polegającej na umożliwieniu zapoznania się z aktualną ofertą Administratora.

   Art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnione interesy Administratora.

   1. umożliwienie świadczenia usług profesjonalnych na rzecz Klientów (dotyczy osób innych niż Klient, które Klient wskazał w umowie jako osoby kontaktowe);

   2. zarządzanie relacją z Klientem;

   3. rozwój działalności Administratora i zarządzanie jakością;

   4. analiza danych;

   5. zarządzanie bezpieczeństwem oraz oceną ryzyka operacyjnego;

   6. marketing bezpośredni produktów
    i usług własnych np. przedstawianie aktualnych informacji branżowych, zapraszanie na wydarzenia organizowane przez Administratora oraz informowanie o usługach Administratora;

   7. ustalanie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami w szczególności poprzez dokumentowanie zrealizowanych albo otrzymanych usług;

   8. zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i ułatwienia korzystania z serwisu (szczegóły o plikach cookies w pkt. III Polityki);

   9. w celu rozpatrzenia reklamacji.

   2. Przekazywanie danych odbiorcom

   Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem następujących odbiorców:

   a. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi IT (hosting, zarządzanie danymi, utrzymanie Serwisu);
   b. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe;
   c. firmy prowadzące działania marketingowe;
   d. notariusze oraz kancelarie adwokackie lub radcowskie;
   e. podwykonawcy oraz dostawcy Administratora;
   f. podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, np. organy nadzoru, organy ścigania czy sąd;
   – w każdym wypadku, wyłącznie w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań związanych z celami wskazanymi w ust. 2 powyżej.
   Administrator, oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W razie, gdyby takie przekazanie okazało się niezbędna dla celów wskazanych w ust. 2 powyżej, przekazanie takie odbędzie się zgodnie z przepisami RODO, w szczególności na podstawie:

   a. Art. 45 ust 1 RODO – decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja),
   b. Art. 46 ust. 2 lit c) RODO – standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw).

    

   3. Zakres przetwarzania danych osobowych

   Administrator standardowo przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, dane do wysyłki zamówionych Produktów (adres korespondencji), w tym dane kontaktowe (np. numer telefonu i adres e-mail) oraz dane niezbędne do uszycia zamawianego modelu odzieży: m.in. wzrost, obwody klatki piersiowej, głowy, bicepsa, pasa, bioder, uda, łydki, szerokość barków czy rozmiar obuwia, a także informację o zajmowanym stopniu służbowym – w przypadku złożenia zamówienia na usługę obszycia odzieży emblematami służbowymi.

    

   4. Czas przetwarzania danych osobowych

   Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia współpracy
   z Klientem. Po upływie tego okresu Administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tym przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez czas przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż 6 lat.

    

   5. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

    

   6. Obowiązek podania danych osobowych

   Administrator informuje, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest:

   a. dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania i realizacji współpracy
   z Administratorem – w zakresie celów realizowanych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz wykonania Umowy;
   b. obowiązkowe – w zakresie celów przetwarzania realizowanych w oparciu o obowiązek prawny;

    

   7. Źródło pozyskania danych osobowych w sytuacji, gdy nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą

   W sytuacji, gdy przetwarzane są dane osobowe osób kontaktowych ze strony Klienta, źródłem danych osobowych jest reprezentowany przez te osoby podmiot – Klient Administratora.

    

   8. Informacja o zautomatyzowaym przetwarzaniu danych osobowych

   W ramach standardowych procesów, Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Klienta.

    

    

   III. Informacja o stosowaniu cookies

   1. W celu ułatwienia korzystania ze Serwisu Administrator może zapisywać na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym pliki cookies.
   2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   a. Cookies sesyjne (session cookies): są to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
   b. Cookies trwałe (persistent cookies): są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
   c. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   d. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   e. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
   f. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;

   3. Korzystając z przeglądarki internetowej możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. W ten sposób możesz blokować automatyczną obsługę plików cookies oraz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do Twojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
   4. Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:

   a. konfiguracji Serwisu:
   dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkowników oraz jej optymalizacji;
   rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu oraz odpowiednio wyświetlenia Serwisu, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie regionu, z którego pochodzi użytkownik,
   zapamiętania historii odwiedzonych podstron w ramach Serwisu w celu rekomendacji treści.
   b. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu:
   dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
   poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników do Serwisu.
   c. analiz i badań oraz audytu oglądalności celem tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
   d. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

   5. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Ireland z siedzibą w Dublinie w Irlandii). Administrator nie przekazuje do Google Ireland danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.
   6. Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookie oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji o których mowa powyżej, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z z 2021 r. poz. 576 ze zm.).
   7. Na podanych poniżej stronach możesz uzyskać informacje o możliwości konfiguracji plików cookie w przypadku najpopularniejszych przeglądarek:

   Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
   Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
   Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   Apple Safari – https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL
   Windows Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

   8. Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.
   9. Korzystanie ze Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.  Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane przez Administratora celem Twojej identyfikacji.
   10. Logi obejmują dane takie jak – adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta odwiedzający. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
   11. Logi serwera służą do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
   12. Administrator może wykorzystywać powyższe dane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.

    

   IV. Aktualizacja Polityki

   Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień niniejszej polityki prywatności. W takim wypadku informacje o zmianie Polityki znajdziesz w Serwisie lub zostaniesz o niej powiadomiony poprzez wyświetlenie informacji na Koncie lub wiadomość e-mail.
   Zmiany Polityki w żadnym wypadku nie będą prowadzić do ograniczenia praw podmiotów danych jak też zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej Polityki Prywatności przed skorzystaniem ze Serwisu, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.

    

   V. Postanowienia końcowe

   Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
   Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.